Dr Dragan Mlađan

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd

Dr Dragan Mlađan

Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
dragan.mladjan@kpa.edu.rs

Biografija

Драган (Миливоје) Млађан је рођен 27.08.1959. године,  живи у Београду од 1969. године. Ожењен, има двоје деце. Завршио је факултет Заштите на раду (1984), магистрирао (1991) и докторирао (2002) на истом факултету.

У Министарству унутрашњих послова Републике Србије (1982-2007) обављао је различите послове, на дужностима командира одељења, инспектора, Команданта ватрогасне бригаде, заменика и начелника Управе противпожарне полиције у Београду и Саветника за научноистраживачки рад и издавачку делатност МУП-а. У извршавању службених задатака два пута повређиван. За резултате рада награђиван је и одликован са више државних и ватрогасних одликовања. Од 1986 до 2006 године члан комисије МУП-а РС за полагање стручних испита из области заштите од пожара.

Од почетка рада на Криминалистичко-полицијској академији (2007), сада Универзитету,  изводи наставу на основним струковним и академским, специјалистичким и докторским студијама из предмета: Спречавање и сузбијање пожара, хаварија и експлозија, Безбедност у ванредним ситуацијама, Управљање ризицима у заштити и спасавању, Еколошка безбедност, Систем обезбеђења лица и имовине и Угрожавање лица, имовине и пословања. Од 2015. године има звање редовног професора. Изводи наставу на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу, факултету безбједности у Баља Луци и  Високој инжењерској школи струковних студија Техникум Таурунум у Земуну.

Врши дужност шефа катедре безбедносних наука. Уредник је издања наставне литературе за безбедносне науке на Kриминалистичко-полицијској академији. Члан је редакцијског одбора научног часописа Инжењерство заштите, Факултета Заштите на раду у Нишу  од 2013. године. Био је члан  Савета Криминалистичко-полицијске академије и руководилац смера Безбедносна заштите лица, имовине и пословања на специјалстичким академским студијама.

Објавио је сам или кауторству више од 130 научних и стручних радова од чега 6 на SCI листи, 6 М24, четири монографије, један приручник и пет уџбеника из области заштите од пожара (Тактика гашења пожара, Средства за гашење пожара, Безбедност у ванредним ситуацијама и др).

Коаутор је изложбе (2005): „Сталне поставке опреме, средстава, униформи и документације о развоју службе заштите од пожара у Београду“ у просторијама Ватрогасне бригаде и документарног  филма „140 година организоване заштите од пожара у Београду“, (2004),  у копродукцији са Радио-телевизијом Србије.

Завршио је следеће курсеве (2006) у органзацији ОЕБС-а у Бгд.: Курс за тренере; Курс за израду наставних планова и програма; Курс за евалуацију.

Члан је комисија за стандардизацију Републике Србије из области друштвене безбедности.

Решењем Министра правде бр. 740-05-477/2009-03 од 21.10.2009- уписан у регистар сталних судских вештака за област: Узроци пожара, експлозија и хаварија.

All sessions by Dr Dragan Mlađan