„Značaj selekcije kandidata za kvalitet obavljanja posla budućeg vatrogasca-spasioca“

29/09/2018
09:30 – 09:45
Velika pozorišna sala

„Značaj selekcije kandidata za kvalitet obavljanja posla budućeg vatrogasca-spasioca“

Apstrakt: U prezentaciji se obrađuju elementi koji utiču na kvalitetan rad vatrogasno-spasilačkih jedinica, a odnose se na izbor kandidata za rad u vatrogasno-spasilačkim jedinicama i izbor rukovodilaca. Ukazano je na važnost definisanog trenažnog procesa u cilju usvajanja novih i uvežbavanja stečenih veština i znanja. Predstavljeni su najčešći problemi prilikom selekcije kandidata iz kojih proističe potreba za unificiranjem kriterijuma i standarda koji moraju biti isti za sve. Korak ka prevazilaženju problema uočenih u praksi je stupanje na snagu i primena Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Izvršena je i prva procena efekata njegove primene. Predstavljen je značaj izbora rukovodilaca za kvalitetan rad vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i standardi za izbor istih. Istaknuta je važnost psihičke stabilnosti operativnih rukovodilaca, kao i problemi koji mogu nastati ukoliko su isti nedovoljeno stručni ili psihički slabi. Obrađen je značaj kontrole rada vatrogasno-spasilačkih jedinica i kriterijumi za sankcionisanje propusta.

Ključne reči: vatrogasno-spasilačke jedinice, selekcija, rukovodioci, kandidati