„Stadijumi opekotina i pružanje prve pomoći“

29/09/2018
10:30 – 10:45
Velika pozorišna sala

„Stadijumi opekotina i pružanje prve pomoći“

Apstrakt: Opekotine, najčešći uzroci opekotina, klasifikacija opekotina, intenzitet opekotina u zavisnosti od uzroka nastanka, Određivanje površine tela koja je zahvaćena opekotinom, metode određivanja površine zahvaćene opekotinom terapija lečenja opekotina i pružanje prve pomoći u slučaju da dođe do opekotina u kontekstu izloženosti vatrogasaca od opekotina prilikom intervencija.

Ključne reči: opekotine, terapija, prva pomoć, vatrogasci, intervencija, opekotinske rane