„Organizaciska postavenost na Brigadata za protivpožarna zaštita na Grad Skopje nejzinata podgotvenost za efektivno i efikasno spravuvanje so požarite na teritorijata na Gradot Skopje“

„Organizaciska postavenost na Brigadata za protivpožarna zaštita na Grad Skopje nejzinata podgotvenost za efektivno i efikasno spravuvanje so požarite na teritorijata na Gradot Skopje“