„Mobilna aplikacija za podršku akcidentnim situacijama prilikom transporta opasnih materija“

28/09/2018
11:35 – 11:50
Velika pozorišna sala

„Mobilna aplikacija za podršku akcidentnim situacijama prilikom transporta opasnih materija“

Abstrakt: Akcidentne situacije prilikom prevoza opasnih materija mogu proizvesti značajnu štetu, kako na bezbednost i zdravlje ljudi, tako i na materijalna dobra. Pravovremena i brza intervencija službi za hitno reagovanje utiče da se šteta svede na najmanju moguću meru, a od velikog značaja je pravilna identifikacija i postupanje sa opasnim materijama.U tom smislu, dobra obuka vatrogasnog kadra iz ove oblasti je ključna, a upotreba informacionih tehnologija i mobilnih uređaja može značajno da ubrza postupanje na licu mesta. U ovom radu je prikazana mobilna aplikacija „Vatrogasci i opasne materije“ za podršku vatrogasnim službama prilikom postupanja sa opasnim materijama u slučaju akcidentne situacije. Aplikacija omogućava pretragu materija po UN brojevima, imenu, grafičkim oznakama, kao i dohvatanje odgovarajućih uputstava za postupanje i drugih informacija.

Ključne reči (TNR 10 pt Bold):  ERG aplikacija, informacioni sistem, opasne materije,  vatrogastvo.